Resultats Garantits

100% objectius i quantitatius


Nous productes

En la creació i el desenvolupament de nous productes

Productes actuals

Optimització i millora dels teus productes actuals

Característiques del teu producte

Per a determinar els punts forts i febles del teu producte

Reducció de costos

En la reducció de costos sense perdre qualitat del teu producte

Nous proveïdors

Per a sel·leccionar un altre proveïdor sense afectar el teu producte final

Acceptació del teu producte

Per a conèixer i entendre l'acceptació que té el teu producte en el mercat

Reclamacions

Per a estudiar les reclamacions dels teus clients

Control de qualitat

Per a controlar la qualitat dels processos productius

Anàlisi de competidors

Per a comparar quantitativament el teu producte respecte a productes anàlegs de la competència

Vida útil

Per al seguiment de la estabilitat organolèptica del producte durant la seva vida útil

Variabilitat organolèptica

Per a determinar la variabilitat organolèptica de diferents lots de producció

ROI immediat

Ràpid retorn de la inversió.